โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลหาดนางแก้ว เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของสำนักสงฆ์ ลาดตะเคียน  โดยมี นายอาจ บุญมีสนม  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งตำบลขึ้นใหม่โดยแยกออกจาก  ตำบลหาดนางแก้ว  เป็นอีกตำบลหนึ่งคือ ตำบลลาดตะเคียน  ซึ่งโรงเรียนได้จัดตั้งอยู่ในเขตของตำบลลาดตะเคียน   จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนลาดตะเคียน” ต่อมาโรงเรียนบ้านลาดตะเคียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จึงเปลี่ยนชื่อจากเดิมมาเป็น  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๙๓  (บ้านลาดตะเคียน)  ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ ธศ.๑๒๐๔/๑๑๔๘   ลว.๒๔  มกกราคม  พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นต้นไป เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยระดับชั้นอนุบาล ใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖  และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ใช้หลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)จัดหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมความ สามารถพิเศษตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความถนัดและมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยได้จัดหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา หลักสูตรความเป็นพลเมืองดี  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร การจัดการเรียนรู้จัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ๘ กลุ่มสาระ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์