โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
๑. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม
อันดีงาม บนพื้นฐานความเป็นไทย
๔. ส่งเสริมประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา
๕. จัดหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ STEM ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน
๖. ส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ ทักษะชีวิตและปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
๗. จัดแหล่งเรียนรู้และสาธารณูปโภคให้เพียงพอ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ร่มรื่น
ปลอดภัย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๘. จัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาให้มากที่สุด
๙. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง
๑๐. พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ จรรยาบรรณครู และบุคลากรทางการศึกษาจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม
๑๑. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสาธารณะและพัฒนาสังคมส่วนรวม
๑๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และพัฒนาการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษา