โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติม ฉ2 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB