โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report:SAR) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ปีการศึกษา2565 (อ่าน 10) 07 พ.ค. 66
นางสาวชุติกาญจน์ แก้วลา เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น (อ่าน 108) 11 ม.ค. 66
Walk and Run สานฝันไทยรัฐวิทยา 93 ครั้งที่ 1 (อ่าน 25) 11 ม.ค. 66
มอบข้าวสารอาหารแห้งและเงินบริจาคช่วยเหลือ เด็กหญิงปรียารัศมิ์ มะหงส์ศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 412) 19 มิ.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนคุณภาพ ของโรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ (อ่าน 398) 19 มิ.ย. 65
การจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓(บ้านลาดตะเคียน) (อ่าน 423) 19 มิ.ย. 65
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามงานก่อสร้างโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (อ่าน 413) 18 พ.ค. 65
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมหมาย สังขะวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) มอบหมายให้ นายสหพันธ์ ชุดนอก เดินทางไปรับทุน มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ทุนการศึกษา (อ่าน 422) 15 พ.ค. 65
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสมหมาย สังขะวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) และคณะครูทุกท่าน ขอขอบคุณ คุณเพ็ญพรรณ เสริฐธิกุล ที่ได้มอบแมสให้กับนักเรียนโรงเ (อ่าน 387) 15 พ.ค. 65
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน และผู้นำชุมชน พร้อมคณะครูทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมทำความสะอาด ต้อนรับเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ (อ่าน 381) 13 พ.ค. 65
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ ในระยะเวลา ๑ ปี ณ สพป.ปราจีนบุรี เขต ๒ (อ่าน 364) 07 พ.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 31) 03 พ.ค. 65
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ถังขยะอัจฉริยะปลอดภัยไร้สัมผัส (Contactless smart trash can) จัดทำโดย 1. เด็กหญิงนันทิพัฒน์ เพิ่มบุญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 2. เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 3. เด็กหญิงจิรัชยา สาดา (อ่าน 266) 29 มี.ค. 65
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โดยนาย สหพันธ์ ชุดนอก (อ่าน 267) 28 มี.ค. 65
นวัฒกรรมสร้างสรรค์คนดี หัวข้อ ด้านการจัดการเรียนรู้ โดยนายสหันธ์ ชุดนอก (อ่าน 247) 28 มี.ค. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ปีการศึกษา 2564 นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง ผู้รายงาน (อ่าน 146) 16 ก.พ. 65
การมอบทุนมูลนิธิไทยรัฐ และทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 353) 03 ก.พ. 65
25ม.ค.2565 เวลา 14.30 น. อีกความทรงจำ ประเมินครบรอบ 1 ปี การทำงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (อ่าน 359) 28 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ขอแสดงความยินดี ข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) (อ่าน 335) 10 ม.ค. 65
พิธี "สดุดี 102 ปี ชาตกาล ท่านกำพล วัชรพล" (อ่าน 507) 10 ม.ค. 65
Countable noun /Uncountable noun #คำนามนับได้นับไม่ได้ #ภาษาอังกฤษง่ายๆ #ครูอ้อยวราสอนอิ้ง (อ่าน 32) 13 ต.ค. 64
วิชา ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดย ครูสุนีย์ (อ่าน 27) 13 ต.ค. 64
วิชา ภาษาไทย กับครูทรรศนกมล เรื่อง สระภาษาไทย (อ่าน 27) 13 ต.ค. 64
นวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Aculearn Conference และ สื่อเทคโนโลยีวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อ่าน 355) 13 ต.ค. 64
ข่าววารสาร เรื่อง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 345) 13 ต.ค. 64
นางสาวณหทัย ม้นชล ขอเผยแพร่ผลงาน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 452) 08 พ.ค. 64
ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19 (อ่าน 737) 29 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ก.พ.63 (อ่าน 932) 01 มี.ค. 63
ผู้ปกครองสามารถศึกษาคู่มือนักเรียน AR โดยทำตามขั้นตอนการใช้งาน (อ่าน 869) 26 ก.ย. 62