โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ช่วงชั้นที่ 1

นางทรรศนกมล ชมพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 062-8688262
อีเมล์ : thadsanakamol1972@gmail.com

นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0953012606
อีเมล์ : doogoo56@gmail.com

นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 087-8004816
อีเมล์ : netrsai6@hotmail.com

นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0870004451
อีเมล์ : sayarudee4451@gmail.com

นางกรรณิการ์ หงษ์วิไล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0629585259
อีเมล์ : krutoyhongvilai@gmail.com