โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ช่วงชั้นที่ 1

นางทรรศนกมล ชมพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนวลอนงค์ วงสะอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางเนตรทราย บุญสุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสญาฤดี วรศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางกรรณิการ์ หงษ์วิไล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1