โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ช่วงชั้นที่ 2

นางสาวณหทัย แม้นชล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0885610544
อีเมล์ : Nahathai802@gmail.com

นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : puwanait007@gmail.com

นางสาวศิรภัสสร อยู่กรุด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0876791902
อีเมล์ : sirapassorn.ann@gmail.com

นางสาววราภรณ์ วงศ์เพ็ญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0883610789