โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ช่วงชั้นที่ 2

นางสาวณหทัย แม้นชล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0885610544
อีเมล์ : Nahathai802@gmail.com

นายสามารถ ปิ่นงาม
ครู คศ.3

นายกิตติศักดิ์ สว่างวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฐฐาพร ทบบัณฑิต
ครู คศ.1

สุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : puwanait007@gmail.com

นางสาวแจ่มจันทร์ แก้วคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : krujamchan@gmail.com

นางสาวสุวาณี นิยมสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศิรภัสสร อยู่กรุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0876791902
อีเมล์ : sirapassorn.ann@gmail.com