โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ช่วงชั้นที่ 3

นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0899393600
อีเมล์ : supraneel@gmail.com

นางกัลยา จีนะวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายสหพันธ์ ชุดนอก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0658567157
อีเมล์ : sahaphanchudnok@gmail.com

นางสาวประทุมพร ตาลสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0811579716
อีเมล์ : prathumporn2068mail.com

นายณัฐพัชร์ สังขะวินิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0643979641

นางสุริตา นาดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 081-6672707

นางสาวกานดา ฉีกกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0911839226