โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
295หมู่ที่ 1 ถนนทางหลวง 304 บ้านลาดตะเคียน  ตำบลลาดตะเคียน  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
เบอร์โทรศัพท์ 037480073
ช่วงชั้นที่ 3

นางสุดาพร เชียงเถียร
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 3

นายประภาส เพ้ยจันทึก
ครู คศ.3

สุปราณี สุขธัญญาวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0899393600
อีเมล์ : supraneel@gmail.com

นางสิริพร แก้วพิกุล
ครู คศ.3

นายอาคม ดงอนนท์
ครูผู้ช่วย

นางกัลยา จีนะวัฒน์
ครู คศ.3

นายรัฐศาสตร์ เชียงเถียร
ครู คศ.3

นางสุนีย์ มณีแสน
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0896010284

นายไพรัตน์ นาคทอง
ครู คศ.2